Drodzy Klienci

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszą wiedzą dotyczącą praw i obowiązków przy stosowaniu fluorowanych gazów cieplarnianych. Jest to kolejna wersja przygotowana dla Państwa (mamy nadzieję, że ostateczna), gdyż aktualnie polskie przepisy, tj. ustawa o SZWO oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. zapewniają wykonanie rozporządzenia unijnego 842/2006 z dnia 17 maja 2006r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, które jest już uchylone i nie obowiązuje. Rozporządzenie unijne, które obowiązuje to 517/2014 i te przepisy są rozszerzone o agregaty w środkach transportu.

Powoduje to wiele niejasności, kto, co i gdzie powinien zarejestrować.

Należy podkreślić, że przepisy unijne są nadrzędne i przepisy krajowe nie mogą być sprzeczne, a rozporządzenie (UE) nr 517/2014 jest aktem, który obowiązuje wprost, więc przepisy tego rozporządzenia, które są skierowane do podmiotów zajmujących się f-gazami, powinny być stosowane bezpośrednio.

W odpowiedzi ówczesnego sekretarza stanu w MSZ Rafała Trzaskowskiego na zapytanie dot. Zgodności z prawem Unii Europejskiej i krajowej ustawy o SZWO i F-gazach słyszymy, że: „ (…) wywiązanie się przez Polskę z obowiązków określonych w rozporządzeniu (UE) nr 517/2014 (…) będzie oceniane przez Komisję Europejską po upływie terminów określonych w tym rozporządzeniu, tj. po dniu 1 stycznia 2017r.” Daje nam to nadzieję, że polski rząd podejmie kroki, by dostosować swoje przepisy do przepisów unijnych.

  • URZĄDZENIA CHŁODNICZE STACJONARNE, KLIMATYZACYJNE, POMPY CIEPŁA, URZĄDZENIA BĘDĄCE ROZDZIELNICAMI WYSOKIEGO NAPIĘCIA LUB URZĄDZENIA ZAWIERAJĄCE ROZPUSZCZALNIKI

Przepisy polskie mówią o obowiązku prowadzenia Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, którego wykonanie powierza się Instytutowi Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie. W dniu 13 stycznia został ten rejestr upubliczniony na stronie www.cro.ichp.pl. Czas na rejestrację urządzeń był do 14 marca 2016r. A teraz skupmy się czym wedle polskich przepisów jest urządzenie – oznacza to każde stacjonarne urządzenie chłodnicze, klimatyzacyjne i pompę ciepła, urządzenie będące rozdzielnicą wysokiego napięcia lub urządzenie zawierające rozpuszczalniki, z wyłączeniem systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych.

Podmioty posiadające któreś z powyższych urządzeń ma obowiązek wyznaczenia Operatora

Wedle art. 2 pkt 6 Rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Operator oznacza osobę fizyczną lub prawną sprawującą faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem urządzeń i systemów objętych niniejszym rozporządzeniem; w określonych szczególnych sytuacjach Państwo

Członkowskie może wyznaczyć właściciela jako podmiot odpowiedzialny za zobowiązania operatora;

Oraz

oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która: a) produkuje, odzyskuje, poddaje recyklingowi, regeneruje, stosuje lub niszczy substancje kontrolowane lub nowe substancje; b) przywozi takie substancje; c) wywozi takie substancje; d) wprowadza takie substancje do obrotu; lub e) obsługuje urządzenia chłodnicze lub klimatyzacyjne, pompy ciepła lub systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające substancje kontrolowane;

Przedsiębiorstwa mają obowiązek uzyskać wpis do rejestru i zarejestrować wszystkie stacjonarne swoje urządzenia, tj. sporządzić dla każdego urządzenia tzw. Kartę Urządzenia.

Karta Urządzenia oraz Karta Systemu Ochrony Przeciwpożarowej zawierają:

  1. dane urządzenia albo systemu ochrony przeciwpożarowej;
  2. nazwę operatora, jego adres i siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany, a w przypadku operatora będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą − adres wykonywania działalności, a także imię i nazwisko, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej wyznaczonej przez operatora oraz imię i nazwisko osoby wypełniającej i dokonującej wpisów w karcie, datę sporządzenia oraz datę dokonania każdego kolejnego wpisu;
  3. dane dotyczące ilości i rodzaju substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego zawartego w urządzeniu albo systemie ochrony przeciwpożarowej w momencie sporządzenia karty, jak również wszelkich ilości tej substancji albo tego gazu dodanych i odzyskanych podczas wykonywania czynności określonych w pkt 4;
  4. zestawienie wykonanych czynności dotyczących instalacji, konserwacji lub serwisowania, kontroli szczelności i przekazania do końcowego unieszkodliwiania albo końcowego unieszkodliwiania urządzenia albo systemu ochrony przeciwpożarowej oraz instalowania systemów wykrywania wycieków w tym urządzeniu albo systemie ochrony przeciwpożarowej i odzysku z nich substancji kontrolowanych albo fluorowanych gazów cieplarnianych, a także na-zwę i siedzibę podmiotu, który wykonał te czynności, i dane, w tym imię, nazwisko, numer certyfikatu dla personelu wykonującego te czynności oraz datę rozpoczęcia i zakończenia ich wykonywania.

Kartę Urządzenia oraz Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej operator sporządza i prowadzi oddzielnie dla każdego urządzenia. Prowadzi się je w postaci elektronicznej w trybie bezpośredniego połączenia z tym rejestrem.

Przed sporządzeniem pierwszej Karty Urządzenia operator jest obowiązany do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.

Operatorzy urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej obowiązani są do zapewnienia, aby wpisu do Karty Urządzenia danych dotyczących instalacji, konserwacji lub serwisowania, kontroli szczelności i przekazania do końcowego unieszkodliwiania urządzenia oraz instalowania systemów wykrywania wycieków w tym urządzeniu i odzysku z nich substancji kontrolowanych albo fluorowanych gazów cieplarnianych, dokonywały osoby posiadające certyfikat dla personelu uprawniający do wykonywania czynności.

Kopie Kart Urządzeń przechowuje się w formie elektronicznej!

  • AGREGATY CHŁODNICZE SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH CHŁODNI I PRZYCZEP CHŁODNI ORAZ stacjonarne urządzenia chłodnicze, stacjonarne urządzenia klimatyzacyjne, stacjonarne pompy ciepła, stacjonarne urządzenia ochrony przeciwpożarowe rozdzielnice elektryczne, organiczne obiegi Rankine’a;

Obowiązki podmiotów posiadających powyższe urządzenia wynikają z rozporządzenia (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. i obowiązują we wszystkich państwach Unii, krajowe przepisy w poszczególnych krajach muszą być dostosowane do tego rozporządzenia i nie mogą być sprzeczne.

Wedle tego rozporządzenia Operator oznacza osobę fizyczną lub prawną sprawującą faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem produktów i urządzeń objętych tym rozporządzeniem.

Natomiast

Samochód ciężarowy chłodnia oznacza pojazd silnikowy o masie większej niż 3,5 tony, który został zaprojektowany i skonstruowany głównie w celu przewozu towarów i jest wyposażony w agregat chłodniczy

Oraz

Przyczepa chłodnia oznacza pojazd, który jest zaprojektowany i skonstruowany tak, aby mógł być ciągnięty przez samochód ciężarowy lub ciągnik, głównie w celu przewozu towarów, i jest wyposażony w agregat chłodniczy

Co mówi nam Rozporządzenie (UE) nr 517/2014?

Celowe uwalnianie fluorowanych gazów cieplarnianych do atmosfery jest zakazane, a operatorzy urządzeń, o których mowa w tym rozporządzeniu podejmują wszelkie środki możliwe do zastosowania z technicznego punktu widzenia w celu zminimalizowania wycieku f-gazów. CZYLI: układ chłodniczy w agregatach musi być szczelny i w przypadku wycieku operatorzy zapewniają, aby urządzenie zostało naprawione przez certyfikowany podmiot oraz sprawdzone w ciągu miesiąca od naprawy, w celu sprawdzenia czy naprawa była skuteczna.

Operatorzy urządzeń, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane w ilości 5 ton ekwiwalentu COlub większej i niezawarte w piankach, zapewniają, aby urządzenia były poddawane kontrolom szczelności.

Ma to zastosowanie w przypadku urządzeń takich jak:

a) stacjonarne urządzenia chłodnicze;

b) stacjonarne urządzenia klimatyzacyjne;

c) stacjonarne pompy ciepła;

d) stacjonarne urządzenia ochrony przeciwpożarowej;

e) agregaty chłodnicze samochodów ciężarowych chłodni i przyczep chłodni;

Na zasadzie odstępstwa, do dnia 31 grudnia 2016r. urządzenia, które zawierają mniej niż 3kg f-gazów lub hermetycznie zamknięte urządzenia (które są oznakowane jako takie) zawierające mniej niż 6kg f-gazów nie podlegają kontrolom szczelności.

Kontrole szczelności przeprowadza się z następująca częstotliwością:

  • W przypadku urządzeń zawierających w ilości 5 ton ekwiwalentu CO2 lub większej, ale mniejszej niż 50 ton ekwiwalentu COco najmniej raz na 12 miesięcy lub co najmniej raz na 24 miesiące, jeżeli mają zainstalowany system wykrywania wycieków

Transportowe urządzenie nie są hermetycznymi urządzeniami i nie są wyposażone w systemy wykrywania wycieków.

Do 31 grudnia 2016r. kontrolom szczelności podlegają agregaty chłodnicze, które są zamontowane na samochodach ciężarowych chłodniach powyżej 3,5tony oraz przyczepach chłodni i które zawierają powyżej 3 kg gazów fluorowanych.

Od 1 stycznia 2017r. kontrolom szczelności podlegać będą agregaty chłodnicze, które są zamontowane na samochodach ciężarowych chłodniach powyżej 3,5tony oraz przyczepach chłodni i które zawierają f-gazy w ilości 5 ton ekwiwalentu COlub większej.

Ekwiwalent 5 ton CO2 oznacza napełnienie 3,49 kg dla czynnika R134a lub 2,81 kg dla R407C i 1,27 kg dla R404A.

Nazwa agregatu Carrier

Ilość czynnika [kg]

Ekwiwalent CO[t] dla R134a

Ekwiwalent CO[t] dla R404a

Neos 100

0,9

1,3

Neos 100s

1,0

1,4

Viento 200

0,9

1,3

3,5

Viento 300

1,0

1,4

3,9

Viento 350

1,1

1,6

4,3

Xarios 150

1,2

4,7

Xarios 200

1,4

5,5

Xarios 300

1,4

5,5

Xarios 350

1,4

5,5

Xarios 350 MT

1,7

6,7

Xarios 500

3,0

11,8

Xarios 600

3,2

12,6

Xarios 600 MT

3,6

14,1

Pulsor 300

1,6

6,3

Pulsor 350

1,7

6,7

Pulsor 400

1,8

7,1

Pulsor 400 MT

1,8

7,1

Pulsor 500

2,1

8,2

Pulsor 600 MT

2,2

8,6

Supra 450

3,2

12,6

Supra 550

4,0

15,7

Supra 750

5,2

20,4

Supra 750 MT

6,2

24,3

Supra 850

6,8

26,7

Supra 850 MT

6,8

26,7

Supra 950

6,8

26,7

Supra 950 MT

7,8

30,6

Supra 1050

5,4

21,2

Supra 1150

5,7

22,4

Supra 1150 MT

6,7

26,3

Supra 1250

6,0

23,5

Supra 1250 MT

7,0

27,5

Maxima 1000

7,0

27,5

Maxima 1200/ 1300

7,0

27,5

Maxima 1200/1300 MT

10,0

39,2

Vector 1350

5,1

20,0

Vector 1550

6,3

24,7

Vector 1550 MCHX

5,0

19,6

Vector 1850

6,3

24,7

Vector 1850 MT

8,6

33,7

Vector 1950

5,0

19,6

Vector 1950 MT

7,3

28,6

Kolorem zielonym zaznaczono te agregaty, których dotyczy obowiązkowa kontrola szczelności o ile są zamontowane na samochodach ciężarowych chłodniach powyżej 3,5 lub przyczepach chłodniach, natomiast kolorem niebieskim oznaczono te, których również obowiązek ten będzie dotyczył od 1 stycznia 2017r.

Dokumentacja urządzeń, które są objęte wymogiem kontroli szczelności powinna zawierać informacje określone w art. 6 ust. 1 Rozporządzenia (UE) nr 517/2014 i być przechowywana przez operatorów oraz podmioty wykonujące instalacje, serwisowanie, konserwacje przez co najmniej 5 lat.